POZVÁNKA+FOTOGRAFIE: Tchaj-pejský deník: Povrchy, spotřeba a Carrefour.

(English below)

josef_pozv

Galerie Ferdinanda Baumanna, Štěpánská 36, 11000 Prague, Czech Republic (www) (facebook)
Vernisáž: čtvrtek, 8. ledna 2015, 18:00. Výstava potrvá do 8. února 2015

Výběr fotografických motivů byl uskutečněn na základě osobní spotřeby během tří měsíců pobytu v Tchaj-peji. Po sečtení finančních výdajů jsem se vrátil do podniků, kde jsem toho nakoupil nejvíce a pořídil fotografii fasády, jenž obsahovala čelo obchodu. Rozhodnutí co fotografovat bylo tímto způsobem odvozeno od předcházejícího rozhodnutí co koupit.

Projekt jsem uskutečnil během umělecké rezidence v “Taipei Artist Village” na Tchaj-wanu. Záměrem bylo pohlédnout na město skrze strukturu vytvořenou osobními spotřebitelskými rozhodnutími namísto turistických průvodců či momentálního zaujetí. Můj pobyt byl aktem kulturní výměny, který však také měl ekonomický rozměr. Ten je tu transformován do průzkumu městských fasád Tchaj-peje, které by se jinak pravděpodobně nestaly předmětem fotografií.

Projekt staví na konceptech psychogeografie a etnografie každodenního života, obě metody jsou však přetvořeny zavedením spotřeby jako centrálního prvku. Předmětem pozorování není subjektivní dojem z města, či pozorování sama sebe jako spotřebitele, ale obraz města jako odrazu spotřebitelských rozhodnutí. Výsledek je současně deníkem mého pobytu i alternativní sondou do každodenní architektury města Tchaj-peje.

Prominentní postavení zaujímá dvojice fotografií hypermarketu Carrefour, jenž byly pořízeny s měsíčním odstupem. Odkazují k opakujícím se vzorcům spotřeby, i ke specifické historické vazbě mezi Českou Republikou a Tchaj-wanem. V roce 2005 se společnosti Tesco a Carrefour rozhodly na výměně svých poboček: Společnost Tesco převzala všechny pobočky společnosti Carrefour v ČR, a společnost Carrefour převzala všechny pobočky společnosti Tesco na Tchaj-wanu. Skrze fotografii se tak Tchaj-wanský Carrefour vrací zpět do ČR.

Výstava se skládá jak z fotografií, tak i z kopií zvětšených účtenek, dokumentující typické nákupy. Celý projekt je shrnut do trojice fotografických publikací dokumentujících tři měsíce spotřeby na Tchaj-wanu.

Výstava byla podpořena Tchajpejskou hospodářskou a kulturní kanceláří v České republice.

Taipei Diary: Surfaces, Consumption and Carrefour

Ferdinand Baumann Gallery, Štěpánská 36, 11000 Prague, Czech Republic (www) (facebook)
Opening: Thursday, 8 January 2015 at 18:00
Exhibition will last until 8 February 2015

The selection of photographical motives has been made according to personal consumption during a period of three months in Taipei. After summing up my expenses, I returned to the companies where I bought most things and took a photograph of the building facade which contained the store front. Thus the decision what to photograph has been directly derived from the previous decision what to buy.

The project took place during my stay at the Taipei Artist Village in Taiwan. My aim in creating this project was to look at the city through the structure created by personal consumer decisions instead of tourist guides or casual interest. My stay was an activity of cultural exchange, which also had its economic dimension. This dimension is transformed into a survey of Taipei’s building facades, which would otherwise not become the object of photography.

The project builds on the concepts of psychogeography and ethnography of everyday life, yet both methods are transformed by introducing consumption as the central element. The object of observation is not the subjective impression of the city, or the observation of the self as a consumer, but an image of the city as the reflection of consumer decisions. The result is simultaneously a diary of my stay as well as an alternative probe into the everyday architecture of Taipei.

Two photographs of the Carrefour superstore, photographed one month apart from each other, have a prominent place in the exhibition. They refer to the recurring patterns of consumption, as well as to a historical link between Czech Republic and Taiwan. In 2005, Tesco and Carrefour companies decided to exchange their stores: Tesco took over all Carrefour stores in Czech Republic, while Carrefour took over all Tesco stores in Taiwan. In this way the photographs bring back one of the Taiwanese Carrefour stores to Czech Republic.

The exhibition consists of photographs as well as of enlarged copies of invoices which document a number of typical purchases. The whole project is brought together in a series of three photo-books documenting the tree months of consumption in Taiwan.

The exhibition is supported by the Taipei Economic and Cultural Office, Prague, Czech Republic.


Photos of the exhibition:

Exif_JPEG_PICTURE 1-R0048999 2-R0049003 3-R0049011 4-R0048984 5-R0048988 7-R0048973 8-R0048976